תפילות ישנות לשחרור חטופים.

מספר תפילות לשחרור חטופים: מתוך פנקס וורמזייא: מי שברך אבותנו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, ומי שהוציא את יוסף מבית האסורים, הוא יברך את אחינו התפוסים במדינה פלונית, אותם ואת כל אשר להם, בעבור שיותן צדקה בעבורם, ובשכר זה המקום ישמרם ויצילם מיד גויים, ויוציאם מבית האסורים במהרה, מאפלה לאורה, וימלטם מכל צרה…